Chính Sách Sử Dụng

Chính sách sử dụng được chấp nhận này đưa ra các nguyên tắc chung và việc sử dụng được chấp nhận và bị cấm đối với trang congnghek.vn ("Trang web"), ứng dụng di động "Công Nghệ K" ("Ứng dụng Di động") và bất kỳ sản phẩm liên quan nào của chúng và dịch vụ (gọi chung là "Dịch vụ"). Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn ("Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn") và nhà điều hành Trang web này và nhà phát triển Ứng dụng Di động ("Nhà điều hành", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó với Thỏa thuận này, trong trường hợp đó, các điều khoản "Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn" sẽ tham khảo đối với thực thể như vậy. Nếu bạn không có thẩm quyền đó hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được chấp nhận Thỏa thuận này và không được truy cập và sử dụng Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng Thỏa thuận này là hợp đồng giữa bạn và Nhà điều hành, mặc dù nó là hợp đồng điện tử và không phải do bạn ký thực tế và nó điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Chính sách sử dụng được chấp nhận này được tạo với sự trợ giúp của trình tạo chính sách sử dụng được chấp nhận.

Các hoạt động và việc sử dụng bị cấm

Bạn không được sử dụng Dịch vụ để tham gia vào hoạt động bất hợp pháp theo luật hiện hành, có hại cho người khác hoặc khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến bất kỳ hoạt động nào sau đây, mỗi hoạt động đều bị cấm theo Chính sách này:

 • Phân phối phần mềm độc hại hoặc mã độc hại khác.
 • Tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của người khác.
 • Thu thập hoặc cố gắng thu thập thông tin cá nhân về các bên thứ ba mà họ không biết hoặc không được sự đồng ý của họ.
 • Phân phối nội dung khiêu dâm hoặc nội dung liên quan đến người lớn.
 • Thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho mại dâm hoặc bất kỳ dịch vụ hộ tống nào.
 • Lưu trữ, phân phối hoặc liên kết đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nội dung có hại cho trẻ vị thành niên.
 • Quảng bá hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động cờ bạc, bạo lực, khủng bố hoặc bán vũ khí hoặc đạn dược.
 • Tham gia vào việc phân phối bất hợp pháp các chất được kiểm soát, buôn lậu ma túy hoặc thuốc kê đơn.
 • Quản lý các trình tổng hợp hoặc hỗ trợ thanh toán, chẳng hạn như xử lý các khoản thanh toán thay mặt cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức từ thiện khác.
 • Tạo điều kiện cho các kế hoạch kim tự tháp hoặc các mô hình khác nhằm tìm kiếm các khoản thanh toán từ các tổ chức công.
 • Đe dọa gây tổn hại cho người hoặc tài sản hoặc hành vi quấy rối khác.
 • Xâm phạm sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của người khác.
 • Tạo điều kiện, hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động nào ở trên thông qua Dịch vụ.

Lạm dụng hệ thống

Bất kỳ Người dùng nào vi phạm bảo mật của Dịch vụ đều phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự, cũng như bị chấm dứt tài khoản ngay lập tức. Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

 • Sử dụng hoặc phân phối các công cụ được thiết kế để xâm phạm tính bảo mật của Dịch vụ.
 • Cố ý hoặc vô ý truyền các tệp có chứa vi-rút máy tính hoặc dữ liệu bị hỏng.
 • Truy cập mạng khác mà không được phép, bao gồm thăm dò hoặc quét các lỗ hổng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực.
 • Quét hoặc giám sát trái phép dữ liệu trên bất kỳ mạng hoặc hệ thống nào mà không có sự cho phép thích hợp của chủ sở hữu hệ thống hoặc mạng.

Tài nguyên dịch vụ

Bạn không được sử dụng quá nhiều tài nguyên của Dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào dẫn đến các vấn đề về hiệu suất hoặc làm gián đoạn Dịch vụ cho Người dùng khác. Các hoạt động bị cấm góp phần sử dụng quá mức, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Cố tình cố tình làm quá tải Dịch vụ và phát sóng các cuộc tấn công (tức là các cuộc tấn công từ chối dịch vụ).
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác làm giảm khả năng sử dụng và hiệu suất của Dịch vụ.

Chính sách không có thư rác

Bạn không thể sử dụng Dịch vụ để gửi spam hoặc hàng loạt tin nhắn không được yêu cầu. Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với việc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc truyền tải, phân phối hoặc gửi bất kỳ e-mail hàng loạt nào, bao gồm cả e-mail thương mại số lượng lớn hoặc không được yêu cầu, hoặc việc gửi, hỗ trợ hoặc ủy thác việc truyền e-mail thương mại không tuân thủ Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 của Hoa Kỳ ("SPAM").

Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được quảng cáo qua SPAM (tức là bị spam) không được sử dụng cùng với Dịch vụ. Điều khoản này bao gồm, nhưng không giới hạn, SPAM được gửi qua fax, điện thoại, thư bưu điện, email, tin nhắn tức thời hoặc nhóm tin.

Nội dung có bản quyền

Tài liệu có bản quyền không được xuất bản qua Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được chủ sở hữu bản quyền cho phép một cách rõ ràng. Khi nhận được khiếu nại về vi phạm bản quyền hoặc thông báo về vi phạm đó, theo quyết định của mình, chúng tôi có thể tiến hành điều tra và sau khi xác nhận, có thể xóa tài liệu vi phạm khỏi Dịch vụ. Chúng tôi có thể chấm dứt Dịch vụ của Người dùng nếu vi phạm bản quyền nhiều lần. Các thủ tục khác có thể được thực hiện nếu cần thiết. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Người dùng Dịch vụ nào về việc xóa bất kỳ tài liệu nào như vậy. Nếu bạn cho rằng bản quyền của mình đang bị vi phạm bởi một người hoặc những người sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để báo cáo vi phạm bản quyền.

Bảo mật

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc duy trì các biện pháp phòng ngừa bảo mật hợp lý cho tài khoản của mình. Bạn có trách nhiệm bảo vệ và cập nhật bất kỳ tài khoản đăng nhập nào được cung cấp cho bạn cho các Dịch vụ. Bạn phải bảo vệ tính bí mật của các chi tiết đăng nhập của mình và bạn nên thay đổi mật khẩu của mình theo định kỳ.

Thực thi

Chúng tôi bảo lưu quyền là trọng tài duy nhất trong việc xác định mức độ nghiêm trọng của từng vi phạm và ngay lập tức thực hiện các hành động khắc phục, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ của bạn có hoặc không có thông báo khi có bất kỳ vi phạm nào đối với Chính sách này. Bất kỳ vi phạm nào cũng có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị tạm ngưng hoặc chấm dứt ngay lập tức.
 • Vô hiệu hóa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào bị cấm theo Chính sách này, bao gồm cả việc ngăn chặn tổn hại cho người khác hoặc cho chúng tôi hoặc Dịch vụ, do chúng tôi quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Báo cáo vi phạm cho cơ quan thực thi pháp luật do chúng tôi quyết định theo quyết định riêng của mình.
 • Việc không trả lời email từ nhóm lạm dụng của chúng tôi trong vòng 2 ngày hoặc theo cách khác được nêu rõ trong thông báo với bạn, có thể dẫn đến việc tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

Tài khoản Người dùng bị tạm ngưng và chấm dứt do vi phạm sẽ không được kích hoạt lại. Bạn có thể yêu cầu sao lưu dữ liệu của Người dùng, tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một bản sao lưu và do đó, chúng tôi rất khuyến khích bạn thực hiện các bản sao lưu của riêng mình.

Không có nội dung nào trong Chính sách này sẽ được hiểu là giới hạn các hành động hoặc biện pháp khắc phục của chúng tôi theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ hoạt động nào bị cấm. Ngoài ra, chúng tôi luôn bảo lưu tất cả các quyền và biện pháp khắc phục có sẵn cho chúng tôi đối với các hoạt động đó theo luật hoặc công bằng.

Báo cáo vi phạm

Nếu bạn đã phát hiện và muốn báo cáo việc vi phạm Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ điều tra tình hình và hỗ trợ đầy đủ cho bạn.

Các thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này hoặc các điều khoản của nó liên quan đến Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên Dịch vụ. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Chấp nhận chính sách này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách. Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chính sách, bạn có thể thực hiện thông qua biểu mẫu liên hệ, gửi email đến ceo@congnghek.vn hoặc viết thư cho SAV 08 - The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 5 năm 2021